Stadgar

Stadgar för Sandvikens Sim och Hopp Klubb

Föreningen bildades 1 januari 1979. Uppdaterade 2024-03-16.

 

Definition simidrott

Simidrott är fysisk aktivitet, som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

 

Mål och inriktning

Simidrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som i socialt avseende. Simidrotten skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma principer.

 

Ändamål

Föreningen har som ändamål att verka i enlighet med simidrottens mål och inriktning.

 

Hemort

Föreningen har sin hemort i Sandviken.

 

Medlemskap

§1

För att kunna delta i simidrotten måste medlemskap i föreningen ansökas om. Medlemskapet är avgiftsbelagt. Samtliga ledare, tränare och styrelsens ledamöter ska vara medlemmar i föreningen. Aktuell avgift för medlemskap fastställs av årsmötet. Ansökan om medlemskap får endast avslås om det kan antagas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intressen. Beslut, varigenom ansökan om medlemskap avslås, skall fattas av Styrelsen.

 

§2

 

Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till Styrelsen och anses därmed ha omedelbart lämnat föreningen. Har medlemmen ej betalt föreskriven avgift till föreningen bestämmer styrelsen om avgiften skall betalas eller inte. Medlem som inte betalt årsavgift under två år får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

 

§3

 

Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av Styrelsen angiven tid. I beslut om uteslutning skall skälen redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslutet. Beslut om utslutning får överklagas enligt 8 kap. 6§ RF:s stadgar. Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får föreningen inte kräva den uteslutna på föreskrivna avgifter.

 

§4

MEDLEM

 • har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas av medlemmarna,
 • har rätt att fortlöpande få information om föreningens angelägenheter,
 • skall följa föreningens stadgar, policys och beslut som är fattade enligt gällande beslutsordning inom föreningen,
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

 

§5

 

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen. Det innebär att styrelsen fattar beslut om tävlingskalender, säsongsvis. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke. Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderta den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

 

STYRELSEN

§6

 

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall inom ramen för RF:s och vederbörande SF:s och dess stadgar – verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

 

Det åligger Styrelsen särskilt att:

 • tillse att föreningens bindande regler alltid iakttas,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
 • ansvara för och förvalta föreningens medel,
 • förbereda årsmötet.

 

§7

 

Styrelsen består av 5 ordinarie ledamöter samt suppleanter som representerar av årsmötet valda kommittéer.

 

§8

Styrelseledamöterna och suppleanterna väljs av årsmötet för tid som sägs i 22 § bland föreningens röstberättigade medlemmar. Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant, vilken, enligt den mellan suppleanterna bestämda ordningen står i tur, som styrelseledamot för tiden till och med nästföljande årsmötet.

 

Styrelsen utser inom sig vem som ska representera föreningen vid olika externa sammanhang, vem som är ansvarig för olika uppgifter såsom kassör och övriga befattningar som behövs, samt vilka två som är firmatecknare.

 

Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot enligt reglerna i 8§ andra stycket i RF:s stadgar.

 

 

 

§9

Föreningens firma tecknas av Styrelsen eller, om Styrelsen så bestämmer, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskild utsedd person. Föreningens firma tecknas av kassör jämte utsedd styrelseledamot, var och en för sig, understigande 50000 kronor.

 

§10

 

Styrelsen sammanträder när minsta tre styrelseledamöter så bestämmer.

Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst tre av dem är närvarande.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

 

§11

 

STYRELSEN

 

Vald styrelse utser vem eller vilka som ska vara föreningens representant vid olika uppgifter

 • är föreningens officielle representant
 • leder Styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningens bindande regler och beslut efterlevs.
 • se till att föreningen söker de bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m. fl. som finns att få

 

Arbetsuppgifterna bland Styrelsens ledamöter beslutas av Styrelsen. En vägledning kan vara nedan angivna uppgifter gällande sekreterare och kassören ansvar.

 

SEKRETERAREN

 • förbereda Styrelsens sammanträden och föreningens möten
 • föra protokoll över Styrelsens sammanträden
 • registrera och förvara skrivelser
 • tillse att fattade besluts verkställs
 • underteckna utgående skrivelser och förvara kopior av dessa.
 • årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen

 

KASSÖREN 

 • se till att medlemmarna betalar föreskrivna avgifter
 • driva in fodringar och verkställa utbetalningar för föreningen samt se till att det finns verifikationer över dessa
 • svara för att föreningens bokföring sker, vilket innebär skyldighet att se till att kassabok förs över föreningens räkenskaper
 • i förekommande fall lämna särskild uppgift, upprätta deklaration samt lämna arbetsgivare- respektive kontrolluppgifter
 • årligen se till att upprätta balans- och resultatberäkningar
 • i den mån varken RF:s samlingsförsäkring eller vederbörande SF:s försäkringar är tillräckliga, enligt beslut av Styrelsen, tillse att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens idrottsmaterial, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade till betryggande belopp.
 • utarbeta underlag för budget

 

 

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR M.M.

 

§12

 

Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1/1 - 31/12

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år.

 

REVISION

 

§13

 

Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av, närhelst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast en månad före årsmötet.

 

Revisorerna skall granska Styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till Styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

 

SEKTION OCH KOMMITTÉER

 

§14

Föreningen har för sin idrottsliga verksamhet två sektioner:

 • Simsektion
 • Simskolesektion

 

Komplettering av verksamheten sker i 2 fasta kommittéer:

 • Tävlingskommitté
 • Sponsor/trivselkommitté

 

Beslut om bildande eller nedläggning av sektion (kommitté) fattas av årsmötet eller av extra möte som sammankallats för prövning av sådan fråga.

 

§15

 

Styrelsen fastställer vid behov, i särskild instruktion eller på annat sätt de befogenheter som sektionsledaren har.

 

 

ÅRSMÖTET

 

§16

 

Med föreningen hålls årsmöte i mars månad. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för mötet. Kallelse jämte dagordning för årsmöte översändes till medlemmarna senast 3 veckor före mötet eller kungörs inom samma tid av Styrelsen på föreningens hemsida samt genom anslag i klubblokalen eller dylikt.  Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgänglig för medlemmarna senast 1 vecka före årsmötet.

 

§17

 

Medlem som i föreskriven ordning har betalat sina avgifter till föreningen och under året fyller lägst 12 år samt har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte överlåtas på annan. Medlem som inte har rösträtt har yttranderätt och förslagsrätt

 

§18

 

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

§19

 

Vid årsmötet förekommer följande ärenden:

 1. Mötets öppnande och fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
 5. Val av justeringsmän/rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.
 7. Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid som revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret
 11. Val av:
  1. Styrelsens fem ledamöter för en tid av 1 år.
  2. Ett antal suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år.
  3. 1 revisorer för en tid av 1 år, varvid tillses att Styrelsens ledamöter ej deltar i detta val.

 

 1. Behandling av förslag som väckts av Styrelsen eller inlämnats till Styrelsen av sektionsledare eller röstberättigad medlem minst 35 dagar före mötet (dock gäller för förslag om stadgeändringar eller upplösning av föreningen minst 7 dagar före mötet)
   
 2. Övriga frågor

 

Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen för mötet.

 

EXTRA MÖTE

§20

 

Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till ett extra möte, om sådant behövs. Vidare är Styrelsen skyldig att kalla ”till extra möte”, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar.

Underlåter Styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som krävt mötet kalla till detta. Kallelse jämte dagordning för extra möte översänds senast sju dagar före mötet till medlemmarna eller kungörs inom samma tid på hemsidan samt genom anslag i klubblokal el dylikt.

Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

 

§21

 

Om rösträtt på extra möte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 20-21 §§.

 

BESLUT OCH OMRÖSTNING

§22

 

Beslut fattas med acklamation (dvs med ja- eller nejrop) eller efter omröstning (votering) om sådan begärs.

Med undantag för de i 23 § första stycket nämnda båda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet (se kommentaren till 8 § i RF:s stadgar)

Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär.

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal att det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

 

STADGEFRÅGOR

§23

 

Endast årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster biträder beslutet.

Möte, som utlyst för prövning av sådan fråga, får besluta om bildande eller nedläggning av sektion eller kommitté. I sådant fall behövs endast enkel majoritet för beslutet.

 

§24

 

I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart delges vederbörande SF.

Beslut om bildande eller nedläggning av idrottssektion skall översändas till vederbörande SF.

 

§25

 

Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande SF:s stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.

Styrelsens ordinarie ledamöter skall tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.