Ansvarsområden SSHK

BESKRIVNING AV ANSVARSOMRÅDEN INOM SSHK 

STYRELSEN

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall inom ramen för RF:s och vederbörande SF:s och dess stadgar – verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

 • Det åligger Styrelsen särskilt att
 • tillse att föreningens bindande regler alltid iakttas,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
 • ansvara för och förvalta föreningens medel,
 • förbereda årsmötet.

 Styrelsen består av 5 ledamöter samt suppleanter, ansvarsområden fördelas på ledamöter och suppleanter enligt önskemål inom styrelsen.

Övriga ansvarsområden:

-       Föreningsrapport tillsammans med verksamhetsberättelse inkl resultat och balansräkning  sänds till Sv.Simförbundet senast 30 april varje år

-       Ansökan om verksamhetsbidrag från Föreningsenheten/Sandvikens kommun för nästkommande år skickas in senast 15 september varje år.

-       Verksamhetsberättelse inkl resultat och balansräkning  lämnas till Swedbank efter årsmötet varje år.   

-       Tillse att minst en person närvarar vid Bingoalliansens årsmöte i feb/mars varje år. Detta för att vi ska fortsätta få bidrag från Bingoalliansen.

-       Planera/organisera inköp av badkläder, badmössor, simglasögon, kläder och material tillsammans med simsektionen.

-       Kontakt/planera med de olika sektionerna och kommittéerna minst en gång per halvår.

Ordförande

Ansvaret delas upp på styrelsen, turas om att leda styrelsemöten. 

 • är föreningens officielle representant
 • leder Styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningens bindande regler och beslut efterlevs.

Övriga ansvarsområden:

-Är kontaktperson mot Sandvikens kommun och föreningsenheten.

-Är kontaktperson mot SISUs simföreningsrepresentant. Vilket innebär bla att uppdateras om SISUs pågående arbeten, utbildningar, föreläsningar, för dialog om vad föreningen ev vill ha hjälp med/kan göra. Uppdaterar tillsammans föreningens pågående arbetsgrupper/närvarolistor, dela ut närvarolistor samt påminna om inlämning. Närvarolistorna går även att sköta via IdrottOnline.

-Representera SSHK tillsammans med Tävlingsansvarig på Gästrike Simallians möten, ca 4 möten/år.

-Registrerad som Verksamhetsansvarig i IdrottOnline.

Sekreterare

 • förbereda Styrelsens sammanträden och föreningens möten
 • föra protokoll över Styrelsens sammanträden
 • registrera och förvara skrivelser
 • tillse att fattade besluts verkställs
 • om ordförande inte bestämmer annat, underteckna utgående skrivelser och förvara kopior av dessa
 • årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen
 • Ansvarig för nycklar till kansli samt materialvagnar i simhall.

 Kassör

 • se till att medlemmarna betalar föreskrivna avgifter
 • se till att föreningen söker de bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl. som finns att få
 • driva in fodringar och verkställa utbetalningar för föreningen samt se till att det finns verifikationer över dessa
 • svara för föreningens bokföring, vilket innebär skyldighet att föra kassabok över föreningens räkenskaper  
 • i förekommande fall lämna särskild uppgift, upprätta deklaration samt lämna arbetsgivare- respektive kontrolluppgifter  
 • årligen upprätta balans- och resultatberäkningar
 • föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införes
 • i den mån varken RF:s samlingsförsäkring eller vederbörande SF:s försäkringar är tillräckliga, enligt beslut av Styrelsen, tillse att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade till betryggande belopp
 • utarbeta underlag för budget  
 • Ansvar för SSHKs mejl sshk@sshk.net samt sshk@hos.sandnet.se. Läsa mejl, åtgärda/vidarebefordra mejl.
 • LOK stödsansvarig firmatecknare, rapport/ansökan sänds in via IdrottOnline. För höstterminen senast 25 februari och för vårterminen senast 25 augusti. Respektive simlärare/tränare ansvarar för att löpande rapportera in sina gruppers närvaro i systemet.
 • Idrottslyftsansvarig firmatecknare

Kommittéer

Trivselkommittéen

Ansvarar för:

-Fika till årsmöte

-Funktionärsfika på tävlingar.

-Organisera kick off, avslutningar sommar/ jul, läger tillsammans med simtränarna. Ansvarar för fika/mat vid dessa tillfällen.

Sponsorkommittéen

Ansvarar för Kak-/godisförsäljning till påsk och Newbody i aug/sept.

Sponsring, ex skyltar på Parkbadet med reklam för företag som sponsrar SSHK.

Tävlingskommittéen

Tävlingskommitténs syfte är att arrangera tävlingar i klubbens regi. Därutöver har vi att samverka med klubbarna i regionen då tävlingar arrangeras, framförallt inom funktionärssidan.

Under året arrangerar SSHK två tävlingar i egen regi, Gästrikeserien på våren och nybörjartävlingen 5-klubb på hösten.

-Ansvar för att planera och arrangera våra egna tävlingar.

-Ansvarar för att rätt utrustningen finns som behövs till tävling.

-Ansvarar för våra funktionärer samt utbildning av dessa.

-Sammankallande i tävlingskommittén ansvarar för funktionärernas utbildning.

Utbildningsansvarig:

Utbildningsansvarig är huvudansvarig för utbildning och registrerad som det i IdrottOnline.

- Ansvarar för simlärarnas utbildning.

- Ansvarar för simtränarnas utbildning.

- Bokar utbildningar och eventuellt boende i samband med detta.

Utbildningsansvarig ska planera och signalera när utbildningstillfällen ges av Svenska Simförbundet, Mellansvenska Simförbundet, Gästrike Simallians eller annan organisation.

Informationsansvarig/Huvudadministratör:

-Planera och uppdatera grupper/medlemsregister/skicka fakturor i KanslietOnline (tillsammans med kassör). Registrerad som huvudadministratör samt Klubbadministratör simidrott i IdrottOnline.

-Planera uppdatera grupper/ medlemsregister i Idrottonline (tillsammans med kassör).

Planera uppdatera grupper / medlemsregister i Kanslietonline (tillsammans med huvudtränare).

-Ansvarig för hemsidan, utformning/uppdatering/framtagande av information mm.

Ansvarig för Simsektionen:

-Är kontaktperson mot Parkbadet, vilket innebär huvudansvar för:

Bassängbokning (träning, tävling, simskola), boka konferensrum, entrékortsbeställning/återlämning, ha dialog med Parkbadets kontaktperson samt chef.

Ansvarig för Simsektionen representerar och ansvarar för simträningsgrupperna.

-Planerar för samt informerar om träning, tävling, tävlingskalender, läger och dess utförande.

-Är ett stöd vid planering  av Kick Off och avslutningar i samarbete med trivselkommittén.

-Planerar för simtränare/grupper.

-Ser till att simmare läggs till i grupper – kontakt med föräldrar om detta.

-Kontrollerar att entrékort beställs av ordförande, utdelning av entrékort/nyckelband sköts av simtränarna.

-Ser till att tränarna har nya närvaro/adresslistor, teknikmärkesprotokoll mm för att kunna uppdatera simpärmarna, Material till Utmanaren finns samt att Utmanaren genomförs.

-Planera/organisera inköp av badkläder, badmössor, simglasögon, kläder och material tillsammans med styrelsen.

- Ser till att alla simtränare får information, kallar till tränarmöten, mm.

Ansvarig för simskolan:

Ansvarar för SSHKs simskolemail simskola@sshk.net.

Läsa mejl, åtgärda/vidarebefordra mejl. 

 Simskoleansvarig ansvarar för simskolan.

-Planerar för simskolan: uppstart, lov och avslutning.

-Planerar för simlärare/grupper.

-Kontaktar informationsansvarig om vilka grupper som ska startas upp och när i Kanslietonline.

-Ser till att simskolepärmar uppdateras med nya närvaro/adresslistor, simmärkesprotokoll mm.

- Planerar avslutning, ser till att glass, diplom och simmärken finns hemma. Planerar förtursanmälan till nästa termin.