Årsmöte

När? 18 mars 2022, klockan 14:00

Plats? Kanalkyrkan, Sandviken

Här finns underlag till årsmöte, samt dagordning.

Verksamhetsberättelse 2022

DAGORDNING

 

 1. Mötets öppnande och fastställande av röstlängd för mötet
 2. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
 5. Val av två justeringsmän/rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret
 7. Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret
 11. Förslag ändringar i stadgarna
 12. Val av:
  1. Styrelsens 5 ledamöter för en tid av ett år
  2. 3 suppleanter i styrelsen för en tid av ett år
  3. 1 revisor för en tid av 1 år, varav tillses att Styrelsens ledamöter ej deltar i detta val.
 13. Behandling av förslag som väckts av Styrelsen eller inlämnats till Styrelsen av sektionsledare eller röstberättigad medlem minst 35 dagar före mötet (dock gäller för förslag om stadgeändringar eller upplösning av föreningen minst 7 dagar före mötet)
 14. Utdelning av guldnål och diplom
 15. Övriga frågor
 16. Mötet avslutas